Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

12. 6.  v zasedací místnosti ÚČL AV ČR proslovil Karel Piorecký přednášku "Česká literatura a nová média (Avantgarda vs. postmoderna)".

Anotace:

Předmětem přednášky jsou proměny české literatury a literární kultury, k nimž došlo v souvislosti s nástupem a rozšířením nových médií a komunikačních technologií (zejména internetu) od druhé poloviny devadesátých let 20. století. Jako kontrastní sonda je do výkladu začleněna analýza vztahu české literární avantgardy a filmu jakožto nového média své doby. Metodologickým rámcem je koncept remediace představený J. D. Bolterem a adaptovaný autorem přednášky pro potřeby literárněhistorického výzkumu. Zkoumaný materiál je strukturován do dvou základních oblastí: první tvoří samo prostředí českého internetu, kde vznikají nové možnosti a příležitosti k tvorbě, prezentaci i reflexi literárních textů (hypertextové struktury, literární fóra, blogy); druhou oblast tvoří texty vydávané v tradiční tištěné podobě, ale ve své kompoziční, žánrové i tematické rovině zřetelně odkazujících k novým digitálním technologiím a médiím (blogový román, román v e-mailech, básně psané jako SMS). – Jak česká literatura reagovala na změněný mediální kontext po rozšíření nových digitálních technologií? Jakými způsoby vstoupila do interakce s novým médiem? Jaký status v novém mediálním poli získala? Jaké konsekvence to může mít pro literárněhistorický přístup k literatuře po roce 1989? To jsou otázky, které stojí za textem této přednášky a staly se motivací k jejímu vzniku. 

Přednáška je součástí cyklu Literárněvědné fórum: Přesahování literatury - intermediální a interdisciplinární přístupy.